Friday, February 23, 2018

ER RAFİ


2 / BAKARA - 253

İşte Biz bu Resullerin bazılarını bazılarına üstün kıldık . Onların içinde ALLAH'IN kendileriyle konuştukları vardır . Bazılarını ise derecelerle yükseltmiştir . Meryem oğlu İsa'ya da açık belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Kuds ile destekledik . ALLAH dileseydi , onlardan sonra gelenler kendilerine açık belgeler geldikten sonra birbirleriyle çarpışmazlardı . Ama onlar ayrılığa düştüler ; kimisi iman etti , kimisi de inkar etti . ALLAH dileseydi onlar birbirleriyle çarpışmazlardı . Ama ALLAH istediğini yapar .

6 / ENAM - 83

Bu , İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz hüccetimizdir . İstediğimizi derecelerle yükseltiriz . Şüphesiz Senin RABB'İN Hakimdir , Bilendir .

6 / ENAM - 165

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve verdikleriyle sizi imtihan etmek için bazılarınızı bazılarınızdan derecelerle üstün kılan O'DUR . Şüphesiz RABB'İN cezalandırmayı hızlı yapandır ve O bağışlayıcıdır , rahmet edicidir .

19 / MERYEM - 56

Kitap'ta İdris'i de an . Şüphesiz O çok doğru bir Nebi'yidi .

19 / MERYEM - 57

Biz onu yüce bir yere yükselttik.

40 / MÜMİN - 15

(O) dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi, buluşma günüyle uyarması için kullarından dilediğine emrinden olan Ruh'u indirir.

56 / VAKIA - 3

O alçaltıcıdır , yükselticidir .

58 / MÜCADELE - 11

Ey iman edenler ! Meclislerde size : ’ Yer açın ’ dendiği zaman yer açın ki ALLAH'DA size genişlik versin . ’ Kalkın ’ dendiği zaman da kalkın , ALLAH sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin . ALLAH yaptıklarınızdan haberdardır .

94 / İNŞİRAH - 4

Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi ?

Tuesday, February 13, 2018

Sunday, February 11, 2018

EL BASIT


2 / BAKARA - 245

ALLAH'IN kendisine kat kat fazlasıyla ödemesi karşılığında kim ALLAH'A güzel bir borç verir ? ALLAH daraltır da , genişletir de ! ve O'NA döndürüleceksiniz .

17 / İSRA - 30

Şüphesiz senin RABB'İN , rızkı dilediğine genişletir ve daraltır . Gerçekten O , kullarından haberi olandır , görendir .

29 / ANKEBUT - 62

ALLAH , kullarından dilediğine rızkı yayıp genişletir (ve) kısar da . Şüphesiz ALLAH , her şeyi bilendir .

30 / RUM - 37

Görmüyorlar mı ki , ALLAH , dilediğine rızkı yayıp genişletir ve kısar da . Şüphesiz bunda , iman eden bir kavim için gerçekten ayetler vardır .

34 / SEBE - 36

De ki : “ Şüphesiz benim RABB'İM rızkı dilediğine genişletir , yayar ve kısar da . Ancak insanların çoğu bilmiyorlar . ”

34 / SEBE - 39

De ki : “ Şüphesiz benim RABB'İM , kullarından rızkı dilediğine genişletip yayar ve ona kısar da . Her neyi infak ederseniz, O (ALLAH) , yerine bir başkasını verir ; O , rızık verenlerin en hayırlısıdır . ”

42 / ŞURA - 12

Göklerin ve yerin anahtarları O'NUNDUR . O , dilediğine rızkı genişletip yayar ve kısar da . Çünkü O , her şeyi bilendir .

EL KABID


2 / BAKARA - 245

ALLAH'IN kendisine kat kat fazlasıyla ödemesi karşılığında kim ALLAH'A güzel bir borç verir ? ALLAH daraltır da , genişletir de ! ve O'NA döndürüleceksiniz .

39 / ZÜMER - 67

Onlar ALLAH'I gereği gibi bilemediler . Oysa kıyamet günü yer tamamen O'NUN avucundadır ve gökler sağ elinde dürülmüştür . O , onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir .

Saturday, February 10, 2018

EL ALİM


2 / BAKARA - 32

Melekler : ’ SEN'İN şanın pek yücedir . Biz SEN'İN bildirdiğinin dışında bir bilgiye sahip değiliz . Şüphesiz SEN her şeyi bilen ve hikmet sahibi olansın ’ dediler .

2 / BAKARA - 115

Doğu da ALLAH'INDIR , batı da . Her nereye dönerseniz ALLAH'IN yüzü (kıblesi) orasıdır . Şüphesiz ki ALLAH , kuşatandır , bilendir .

3 / ALİ İMRAN - 92

Sevdiklerinizden (ALLAH yolunda) harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz . Her ne harcarsanız ALLAH onu bilir .

4 / NİSA - 35

Karı ile kocanın arasının açılmasından korkarsanız kocanın ailesinden bir hakem kadının ailesinden bir hakem gönderin . Bunlar arayı düzeltmek isterlerse ALLAH onların aralarını buluşturur . Muhakkak ki ALLAH ilim sahibidir , her şeyden haberdardır .

5 / MAİDE - 97

ALLAH , Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı ; Haram Ay'ı , kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da . Bu , ALLAH'IN göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve ALLAH'IN gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir .

6 / ENAM - 3

Göklerde ve yerde ALLAH O'DUR . Gizlinizi ve açığınızı bilir ; kazandıklarınızı da bilir .

6 / ENAM - 13

Geceleyin ve gündüzün barınan her şey O'NUNDUR . O , işitendir , bilendir .

6 / ENAM - 53

Böylece : “ ALLAH içimizden bunlara mı lütufta bulundu ? ” demeleri için onlardan bazısını bazısıyla denedik . ALLAH , şükredenleri daha iyi bilen değil mi ?

6 / ENAM - 59

Gaybın anahtarları O'NUN katındadır , O'NDAN başka hiç kimse gaybı bilmez . Karada ve denizde olanların tümünü O bilir , O , bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez ; yerin karanlıklarındaki bir tane , yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır .

6 / ENAM - 60

Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün ’ güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı ’ bilen , sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'DUR . Sonra ’ en son dönüşünüz ’ O'NADIR . Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir .

6 / ENAM - 117

Şüphesiz RABB'İN , kendi yolundan sapanları daha iyi bilir . O , dosdoğru yolda olanları daha iyi bilendir .

6 / ENAM - 118

Eğer O'NUN ayetlerine inanıyorsanız , artık üzerinde yalnızca ALLAH'IN ismi anılanlardan yiyin .

6 / ENAM - 119

ALLAH zorunluluk halleri dışında size haram olan şeyleri ayrı ayrı açıklamış olduğu halde üzerine ALLAH'IN adı anılmış olanlardan niçin yemeyeceksiniz ? Pek çokları bilgisizce arzularına uyarak başkalarını saptırmaktadırlar . Şüphesiz ki RABB'İN , sınırı aşanları en iyi bilendir .

8 / ENFAL - 71

Eğer sana ihanet etmek isterlerse , onlar daha önce ALLAH'A da ihanet etmişlerdi ; böylece O'DA , “ bozguna uğramaları (için) sana imkan vermişti . ” ALLAH , bilendir , hüküm ve hikmet sahibidir .

9 / TEVBE - 78

Onlar bilmiyorlar mı ki , elbette ALLAH , onların gizli tuttuklarını da , fısıldaştıklarını da biliyor . Gerçekten ALLAH , gaybın bilgisine sahip olandır .

9 / TEVBE - 97

Bedeviler küfürde ve nifakta daha katıdırlar ve ALLAH'IN Resul'üne indirdiğini bilmemeye daha yatkındırlar . ALLAH bilendir , hakimdir .

20 / TAHA - 7

Sen sözü açığa vursan da (gizlesen de birdir) . Çünkü muhakkak O gizliyi de ondan daha gizlisini de bilir .

22 / HAC - 70

ALLAH'IN , gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun ? Gerçekten bunlar bir kitaptadır . Hiç şüphesiz bunlar(ı bilmek) , ALLAH için pek kolaydır .

24 / NUR - 41

Göklerde ve yerde olanların ve kanatlarını çırparak uçan kuşların ALLAH'I tesbih ettiklerini görmedin mi ? Her biri kendi duasını ve tesbihini bilmiştir . ALLAH onların yaptıklarını bilir .

27 / NEML - 74

Ve şüphesiz , senin RABB'İN , sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir .

35 / FATIR - 38

Şüphesiz ALLAH , göklerin ve yerin gaybını bilendir . Gerçek şu ki O , sinelerin özünde (saklı) olanı bilir .

40 / MÜMİN - 19

(ALLAH,) Gözlerin hainliklerini ve göğüslerin sakladıklarını bilir .

57 / HADİD - 6

Geceyi gündüzün içine sokar , gündüzü de gecenin içine sokar . O , göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir .

59 / HAŞR - 22

O ALLAH Kİ , O'NDAN başka ilah yoktur . Gaybı da, şahit olunanı da bilendir . O Rahman'dır , Rahim'dir .

67 / MÜLK - 13

Sözünüzü ister gizleyin , ister açığa vurun . Şüphesiz O , sinelerin özünde saklı duranı bilendir .

67 / MÜLK - 14

Yaratan bilmez olur mu hiç ? ve O ; El-Latif'tir , El-Habir'dir .

Friday, February 9, 2018

EL FETTAH


34 / SEBE - 26

De ki : ’ RABB'İMİZ (kıyamet günü) bizi biraraya toplayacak sonra aramızda hak üzere hükmedecektir. O EL-FETTAH'TIR , EL-ALİM'DİR . ’

Thursday, February 8, 2018

ER REZZAK


2 / BAKARA - 212

İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi . Bu yüzden mü'minlerle alay ediyorlar . Oysa takva sahipleri kıyamet gününde onların üstündedirler . ALLAH dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır .

3 / ALİ İMRAN - 27

’ Geceyi gündüzün gündüzü de gecenin içine sokarsın . Ölüden diri diriden de ölü çıkarırsın . Dilediğini de hesapsız bir şekilde rızıklandırırsın . ’

5 / MAİDE - 114

Meryem oğlu İsa : ’ Ey RABB'İMİZ olan ALLAH'IM ! Bize , öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bayram ve senin katından bir mucize olacak bir sofra indir . Bizi rızıklandır . SEN rızık verenlerin en hayırlısısın ’ dedi .

10 / YUNUS - 31

De ki : ’ Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir ? Yahut kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir ? Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kimdir ? İşleri düzene koyan kimdir ? ’ ’ ALLAH ’ diyecekler . De ki : ’ Öyleyse sakınmıyor musunuz ? ’

11 / HUD - 6

Yeryüzünde rızkı ALLAH'A ait olmayan hiçbir canlı yoktur . O , onun karar kıldığı ve emanet bırakıldığı yeri bilir . Bunların hepsi apaçık bir Kitap'tadır .

29 / ANKEBUT - 60

Nice canlı vardır ki rızkını taşımaz . Onu da sizi de ALLAH rızıklandırmaktadır . O duyandır , bilendir .

35 / FATIR - 3

Ey insanlar ! ALLAH'IN üzerinizdeki nimetini hatırlayın . ALLAH'TAN başka , sizi gökten ve yerden rızıklandıracak bir yaratıcı var mıdır ? O'NDAN başka ilah yoktur . Artık nasıl oluyor da çevriliyorsunuz ?

36 / YASİN - 47

Onlara : ’ ALLAH'IN size rızık olarak verdiğinden (hayır yolunda) harcayın ’ dendiğinde inkâr edenler iman edenlere derler ki : ’ ALLAH'IN dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedireceğiz ? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içindesiniz . ’

42 / ŞURA - 12

Göklerin ve yerin anahtarları O'NUNDUR . Dilediğine rızkı genişletir ve daraltır . O her şeyi bilendir .

50 / KAF - 9

Gökten bereketli bir su indirdik ; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik .

50 / KAF - 10

Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcukları olan uzun uzun hurma ağaçları .

50 / KAF - 11

Kullar için rızık olarak . Onunla (o suyla) ölü bir beldeyi dirilttik . İşte (kabirden) çıkış da böyledir .

51 / ZARİYAT - 58

Şüphesiz rızkı veren , sağlam güç sahibi olan ALLAH'TIR .

63 / MÜNAFİKUN - 10

Birinize ölüm gelip de : ’ RABB'İM ! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de , sadaka versem ve salihlerden olsam ’ demeden önce size rızık olarak verdiklerimizden hayır yolunda harcayın .